Loài chuột ăn nhiều bằng 80% khối lượng cơ thể mỗi ngày

Video
Thức ăn của chuột nước Arvicola amphibius bao gồm hơn 200 loài thực vật khác nhau, trong đó, chủ yếu là cỏ và thực vật gần nước.

VIDEO MỚI NHẤT