Lý giải hiện tượng ma đè dưới góc độ khoa học

Video
Theo các khảo sát của ngành tâm thần học, khoảng hơn 10-40% dân số thế giới ít nhất một lần đã từng bị “bóng đè”.