Máy bay không cửa sổ- tương lai của vận chuyển hàng không?

Video
Máy bay không cửa sổ sẽ có màn hình cảm ứng khắp toàn bộ khoang hành khách, mỗi hành khách sẽ có một cửa sổ ảo ở bên mình.