Microchip cấy dưới da có thể tích hợp thẻ tín dụng ở Thụy Điển

Video
Người dân Thụy Điển có thể sử dụng thiết bị để ra vào nơi làm việc, thay thế thẻ tập gym, đặt vé tàu và tích hợp thẻ tín dụng.