Nhà thiết kế uốn cây thành ghế nghìn USD

Video
Gavin Munro (Anh) mất 5-10 năm để trồng và uốn nắn cây thành những chiếc ghế tự nhiên.