Nhát cắn hạ gục trâu rừng của rồng komodo

Video
Chỉ với một nhát cắn chứa nọc độc, rồng komodo có thể giết chết trâu rừng lớn hơn nó gấp 4 lần trong vòng 24 giờ.

VIDEO MỚI NHẤT