Mặt đường thành sân phơi thóc ở Hà Nội

Nhịp sống Thủ đô
Hết đất làm sân phơi, nhiều ngày nay, người dân ở huyện Đông Anh chiếm dụng lòng đường để phơi nông sản dù biết nguy hiểm.
Xem thêm