Nơi gần không gian vũ trụ nhất trên Trái Đất

Video
Do vị trí ở xích đạo, núi Chimborazo vươn xa vào không gian hơn 2.000 m so với núi Everest trên dãy Himalayas.