Rắn cây vàng kịch chiến tắc kè

Video
Rắn cây vàng siết chặt tắc kè, trong khi tắc kè cũng không chịu thua và cắn mạnh con rắn.