Robot đồ chơi tự động biến hình như trên phim

Video
Robosen T9 có cơ chế điểu khiển từ xa. Chúng có thể biến thành robot hình người hay chuyển sang dạng một chiếc ôtô để di chuyển nhanh hơn.