Rợn người clip rết phóng nọc độc, giết chết chuột trong 30 giây

Video
Con rết đầu vàng chỉ mất 30 giây để phóng nọc độc giết chết con chuột nặng gấp nó 15 lần.