Singapore tham vọng ngầm hóa đất nước

Video
Các công trình dịch vụ công, cơ sở công nghiệp và hệ thống kho bãi có thể được đưa xuống lòng đất để tận dụng không gian.