Sư tử đực bị đàn trâu rừng đuổi xuống bờ vực

Video
Trước đàn trâu rừng hàng trăm con, con sư tử đực luống cuống trượt dúi dụi xuống vực.