1.000 người đăng ký hiến tạng sau khi bé Hải An qua đời

Sức khỏe
Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia nhận được gần 1.000 đơn đăng ký hiến tạng trong 10 ngày sau câu chuyện của bé Hải An được lan tỏa.