Chạy bộ ngoài trời hay trên máy thì tốt hơn?

Sức khỏe
Chạy bộ ngoài trời có lợi cho tâm trạng, vận tốc tốt hơn và giúp bạn linh hoạt với nhiều địa hình khác nhau.