Đẻ mổ diễn ra như thế nào?

Sức khỏe
Phụ nữ đẻ mổ khi có chỉ định của bác sĩ, vết thương lâu hồi phục hơn so với sinh thường.