Không khí Hà Nội chạm ngưỡng nguy hại: Người dân cần làm gì?

Sức khỏe
Không khí Hà Nội đang ô nhiễm nghiêm trọng, vậy người dân cần làm gì để bảo vệ sức khoẻ của mình và gia đình?
Xem thêm