Luộc rau không cần nước, tại sao không?

Sức khỏe
Cách luộc rau sau đây không cần dùng đến nước mà vẫn cực xanh ngon.