Những điểm mới cần biết trên thẻ bảo hiểm y tế 2018

Sức khỏe
Trên thẻ bảo hiểm y tế năm 2018, có 3 điểm thay đổi mà người dùng cần biết để đảm bảo quyền lợi của mình.