Những lưu ý bảo vệ trẻ khi ô nhiễm không khí

Sức khỏe
Những ngày qua, chỉ số chất lượng không khí ở Hà Nội đáng báo động. Ô nhiễm không khí ảnh hưởng sức khỏe của trẻ em như thế nào?