Quá trình cấy ghép mặt được thực hiện như thế nào?

Sức khỏe
Ca cấy ghép mặt bắt đầu với việc tách lấy mô của người hiến, sau đó loại bỏ phần khiếm khuyết trên mặt người nhận, tạo sọ lưới titan...
Xem thêm