Tại sao con người không thể đi ngay sau khi chào đời?

Sức khỏe
Con người không thể đi trong vài giờ sau khi ra đời như hươu và ngựa do khối lượng bộ não lớn và độ phức tạp của tư thế đứng.