Tra cứu thông tin bảo hiểm chỉ với tin nhắn 1.000 đồng

Sức khỏe
Để giảm chi phí tra cứu thông tin về thời gian tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người dân, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã cung cấp thêm đầu số tra cứu 8079.
Xem thêm