Thăm cả nước Pháp chỉ trong một buổi chiều

Video
Công viên France Miniature sẽ giúp bạn khám phá 117 công trình lịch sử và thắng cảnh trên một nước Pháp thu nhỏ trong 5 ha.