Thảm cảnh trên Trái Đất khi bầu khí quyển biến mất

Video
Nếu khí quyển biến mất, Trái Đất sẽ trở thành thế giới không có âm thanh và áp suất, mọi sinh vật cần oxy sẽ chết trừ vài vi khuẩn.