Thằn lằn nhào lộn điệu nghệ để bắt ruồi

Video
Khi mặt trời xuất hiện, những con thằn lằn Platysaurus intermedius ở phía nam châu Phi cùng bò ra tảng đá để sưởi nắng rồi kiếm mồi và tìm bạn tình