Thanh niên dùng búa cướp tiệm vàng trong 3 giây

Video
Tổng giá trị số vàng tên cướp lấy là gần 150 triệu đồng.