Thầy hiệu trưởng bắt học sinh giải toán đổi lấy mật khẩu Wi-Fi

Video
Thầy hiệu trưởng ở An Giang yêu cầu học sinh giải toán mỗi ngày để được dùng "chùa" Wi-Fi, học sinh nếu muốn vào Wi-Fi sẽ phải giải ra đáp án đúng.