Gió thổi bay người lên trời trong lễ kéo cờ

Thế giới
Một trận gió mạnh đã biến lễ kéo cờ thường lệ tại Mexico thành một tai nạn rất khó tin. Gió mạnh đã biến lá cờ khổng lồ, 50x28m, thành một cánh buồm, nhấc bổng một người lính đứng gần đó lên cao 14m.
Xem thêm