Khía cạnh méo mó của xã hội Trung Quốc vì thiếu 60 triệu phụ nữ

Thế giới
Thiếu hơn 60 triệu phụ nữ, Trung Quốc đối mặt với nhiều vấn đề xã hội trước khi sự mất cân bằng giới tính kịp tự hóa giải.