Trộm dùng máy xúc đào cả cây ATM ở Anh

Thế giới
Băng trộm ở Anh dùng máy xúc đa năng phá tường chứa cây rút tiền và chở đi bằng xe tải.
Xem thêm