Kỹ sư đường sắt tu luyện Nga My kiếm pháp

Thể thao
Anh Ren Pin, 39 tuổi, là kỹ sư đường sắt đời thứ tư của gia đình, đồng thời anh chính là truyền nhân của Nga My kiếm pháp tại Tứ Xuyên.