Tiềm năng nguồn dược liệu của Việt Nam

Video
Với điều kiện tự nhiên ưu đãi, Việt Nam có hệ sinh thái phong phú và đa dạng có tiềm năng to lớn về tài nguyên cây thuốc đây cũng là điều kiện thuận lợi cung cấp dược liệu cho sản xuất thuốc trong nước.