Tìm thấy mồ chôn tập thể trẻ em lớn nhất trong lịch sử

Video
Các nhà khảo cổ học đã tìm ra mồ chôn trẻ em lớn nhất trong lịch sử khảo cổ, với hài cốt của 140 trẻ em bị vùi sâu dưới lòng đất.