Tổng quan tình hình chiến sự Syria ngày 28.08.2018

Video
Tổng quan tình hình chiến sự Syria ngày 28.08.2018