Trải nghiệm âm thanh khi thả tảng băng xuống hố khoan 90 mét

Video
Thí nghiệm được nhóm các nhà khoa học Mỹ tiến hành tại một hố khoan sâu 90 mét ở sông băng Taylor, Nam Cực.