Trận hỗn chiến kinh hoàng giữa báo hoa và rắn đuôi chuông

Video
Cảnh hỗn chiến giữa báo và rắn đuôi chuông, báo tát lia lịa vào người rắn, và rắn chỉ được 1 vài cú đớp lại báo. Và kết quả là rắn đuôi chuông bị báo hoa hạ gục và tha đi.