Trang trại thẳng đứng trồng quanh năm suốt tháng

Video
Những “nông trại thẳng đứng” có thể tạo ra nguồn thực phẩm an toàn, đa dạng và xuyên suốt cho các đô thị, góp phần cải tạo hệ sinh thái…