Tuabin gió bão, thu 1 lần đủ cung cấp năng lượng cho Nhật trong 50 năm

Video
Tuabin gió bão, thu 1 lần đủ cung cấp năng lượng cho Nhật trong 50 năm.