Hồn quê nơi giếng cổ

Văn nghệ
Làng quê Việt Nam với hình ảnh cây đa, giếng nước, sân đình vốn là nét đặc trưng của làng Việt. Trong đó giếng làng tồn tại trong nếp sống sinh hoạt có từ xưa.
Xem thêm