Vệ tinh cho thấy mức độ cháy rừng kinh hoàng ở Australia

Video
Video dưới đây cho thấy mức độ cháy rừng kinh hoàng ở Australia theo thời gian từ đầu tháng 12/2019 đến ngày 4/1/2020.