Video đồ họa mô phỏng quá trình gian lận chấm thi ở Hà Giang

Video
Việc can thiệp, sửa kết quả bài thi của thí sinh diễn ra ở file text (văn bản), sửa ngay trên phần mềm chấm thi.