Virus corona có thể tồn tại ngoài môi trường trong bao lâu?

Video
Ông Tưởng Vinh Mãnh, chuyên gia thuộc Ủy ban Y tế và Sức khỏe Trung Quốc cho biết thêm thông tin về sự tồn tại của virus corona ngoài môi trường.