25 năm đường dây siêu cao áp 500 kV Bắc - Nam

Xã hội
Ngày 27/5/1994, đường dây 500 kV Bắc - Nam đưa vào vận hành, đảm bảo an ninh năng lượng và phục vụ phát triển kinh tế của đất nước.