Bão số 13 quần thảo TT-Huế, nhà cửa tốc mái, cây cối gãy đổ

Xã hội
Bão số 13 đã quần đảo nhiều giờ tại TT-Huế làm tốc mái nhiều nhà cửa, gãy đổ hàng loạt cây cối, cũng như gây thiệt hại về tàu thuyền đánh cá.
Xem thêm