Bão số 9 đổ bộ Quảng Nam - Quảng Ngãi, giật cấp 13

Xã hội
Vào 13 giờ trưa nay, tâm bão đang trên đất liền Quảng Nam, Quảng Ngãi với sức mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 13. Dự báo 3 giờ tới sẽ là khoảng thời gian bão quần thảo dữ dội nhất trên đất liền nước ta.
Xem thêm