DMCA.com Protection Status

Các sở ngành được đề xuất hợp nhất như thế nào

Xã hội
Trong 21 sở, ngành, cơ quan tham mưu giúp việc, Bộ Nội vụ chỉ đề xuất bốn sở tổ chức thống nhất trên phạm vi cả nước.