Cuộc sống tăm tối ở bản nghèo chưa có điện lưới quốc gia

Xã hội
Rất nhiều nguồn vốn từ ngân sách được dùng để xây dựng lưới điện cho những thôn bản vùng sâu vùng xa, nhưng vẫn còn 12.100 thôn bản chưa có điện sinh hoạt.

VIDEO MỚI NHẤT