Dùng 500 chai nhựa bắt cáy ở Thanh Hóa

Xã hội
Ông Nguyễn Thời Giảng huyện Hoằng Hóa dùng 500 chai nhựa để bẫy cáy, mỗi ngày bắt đươc gần 15 kg bán được khoảng 600 nghìn đồng.