Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu: Nhà lãnh đạo tâm huyết của Đảng

Xã hội
Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, dù ở cương vị công tác nào, nguyên Tổng Bí thư Lê Khải Phiêu luôn hoàn thành xuất sắc trọng trách trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Xem thêm